ตัวอย่างเลขยกกำลัง

52  =5 x 5 = 25

Advertisements